Regulamin sklepu internetowego tekturaki.pl

 1. Niniejszy regulamin ma zastosowanie do wszelkich zakupów dokonanych w sklepie internetowym tekturaki.pl.
 • Definicje:
  • Sprzedawca: POSperita sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Bokserska 71, 02-690 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000336152, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 1.005.000 złotych oraz numery NIP 5252462783 i REGON 141714463, e-mail: tekturaki@tekturaki.pl;
  • Cena: cena wraz z należnym podatkiem od towarów i usług (brutto) za Towary; do Ceny należy doliczyć koszty wysyłki (dostawy) wskazane w opisie;
  • Kupujący: osoba prawna, osoba fizyczna oraz organizacja nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedającym za pośrednictwem tego sklepu
  • Towary: towary sprzedawane przez Sprzedawcę przez sklep internetowy;
  • Zamówienie: zamówienie złożone przez Kupującego za pośrednictwem sklepu internetowego
 • Zamówienia
 • Kupujący może składać Zamówienia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i 365(6) dni w roku.  Złożenie Zamówienia i zawarcie umowy następuje zgodnie z procedurą przewidzianą w sklepie internetowym.
 • Do zawierania umów oraz składania Zamówień, a także przeglądania ofert Sprzedawcy konieczne są: (i) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu: Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Opera, Safari oraz (ii) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 • Płatności i faktury
 • Płatności będą dokonywane wyłącznie za pośrednictwem usług płatności elektronicznych świadczonych przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu zgodnie z regulaminami tej usługi dostępnymi pod linkiem: https://poland.payu.com/dokumenty-prawne-do-pobrania/.
 • Jeżeli Kupujący nie poda w Zamówieniu swojego numeru NIP, Sprzedawca wystawi i dołączy do przesyłki fakturę imienną.  Jeżeli Kupujący poda w Zamówieniu swój numer NIP, Sprzedawca wystawi i dołączy do przesyłki fakturę VAT.  Sprzedawca informuje, że zgodnie z aktualną regulacją w zakresie podatku VAT, nie ma prawnej możliwości wystawienia faktury VAT po wystawieniu faktury bez numeru NIP. 
 • Kupujący jest zobowiązany do zapłaty za Towary i koszty wysyłki z chwilą dokonania Zamówienia (zamówienie z obowiązkiem zapłaty).  Sprzedawca jest uprawniony do wstrzymania się od wszelkich czynności do czasu otrzymania Ceny i kosztów wysyłki.
 • Jeżeli Kupujący nie zapłaci Ceny oraz kosztów wysyłki w terminie 7 dni od dnia zakupu, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym na podany przez niego adres e-mail przypominając mu o obowiązku płatności.  Jeżeli w terminie 7 dni od dnia przypomnienia Kupujący nie zapłaci ceny oraz kosztów wysyłki, Sprzedawca anuluje transakcję.
 • Obowiązek zbadania Towaru i odpowiedzialność Sprzedawcy
 • Kupujący jest zobowiązany do zbadania Towaru, zarówno co do ilości, jak i jakości.  Jeżeli Kupujący stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, w szczególności przesyłka jest uszkodzona, obowiązany jest dokonać takich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, jakie mogą od Kupującego rozsądnie być wymagane w danej sytuacji.
 • Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne Towaru polegające na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową.  W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli: (i) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, (ii) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór, przy czym, jeżeli kupującym jest konsument lub podmiot, do którego stosuje się przepisy o ochronie konsumentów, na równi z zapewnieniem sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, (iii) nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, (iv) została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym, (v) także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy.
 • Sprzedawca odpowiada za wady prawne Towaru, to jest w sytuacji, gdy rzecz nie jest własnością Sprzedawcy albo jest obciążona prawem osoby trzeciej.
 • Dostawa
 • Towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie określonym w danej ofercie i następuje na adres wskazany przez Kupującego w Zamówieniu.
 • Dostawa towaru realizowana jest w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania ceny i kosztów wysyłki. Zmiana adresu wskazanego w Zamówieniu przez Kupującego jest możliwa wyłącznie przed wysłanie Towaru przez Sprzedawcę, a zgoda Sprzedawcy na zmianę adresu dostawy musi być wyrażona wyraźnie na piśmie lub pocztą elektroniczną (nie może być dorozumiania).
 • Tryb reklamacyjny
 • Kupujący może składać reklamacje na piśmie na adres Sprzedawcy: POSperita sp. z o.o., ul. Bokserska 71, 02-690 Warszawa lub e-mailem na adres tekturaki@tekturaki.pl].  Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane kupującego, numer transakcji, której dotyczą nieprawidłowości oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.  Reklamacja może zawierać wskazanie proponowanego sposobu rozstrzygnięcia reklamacji.
 • Odpowiedź na reklamacje zostanie przekazana pisemnie na adres wskazany przez Kupującego.  Na wniosek Kupującego reklamacja może zostać przekazana e-mailem, na wskazany przez Kupującego adres e-mail. 
 • Sprzedawca rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 • Ustawowe prawo odstąpienia
 • Kupujący będący konsumentem (lub do którego z mocy prawa stosują się przepisy o ochronie konsumenta), może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Informacje na temat prawa odstąpienia znajdują się w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu, zaś wzór oświadczenia o odstąpienia – z którego Kupujący może, lecz nie musi skorzystać – stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
 • VII.          Postanowienia ogólne
 • Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344) Sprzedawca informuje o następujących potencjalnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną: Sprzedawca stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa informatycznego.  Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344). informuje o następujących potencjalnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną:

– niechciane wiadomości typu SPAM

– kradzież baz danych

– przejęcie kontroli nad systemem Sprzedawcy lub konsumenta

– utrata danych

– kradzież środków z rachunków bankowych

– wiele innych zagrożeń mogących wystąpić podczas korzystania z komputera i sieci Internet

Administratorem danych osobowych Kupujących jest POSperita sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Bokserska 71, 02-690 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000336152, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 1.005.000 złotych oraz numery NIP 5252462783 i REGON 141714463, e-mail: tekturaki@tekturaki.pl

 1. Dane Kupujących będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), z uwagi na ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z prowadzeniem ksiąg rachunkowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jakie może ponieść Sprzedawca danych lub jakie mogą być podnoszone wobec Sprzedawcy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 2. Dane będą przetwarzane tylko przez okres, w którym Sprzedawca będzie mieć ku temu podstawę prawną, a więc przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy, a także do momentu, gdy dla obu stron ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową sprzedaży.
 3. Sprzedawca przetwarza następujące dane osobowe Kupujących: imię/imiona i nazwisko, e-mail, adres oraz inne przekazane informacje kontaktowe, informacje dotyczące płatności, adresy dostawy.  Podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa podania danych osobowych niezbędnych do tych celów, może uniemożliwić Sprzedawcy zawarcie lub wykonanie umowy.  Podanie danych zbieranych przez Sprzedawcę nie jest wymogiem ustawowym. 
 4. Dane osobowe Kupujących nie będą przekazywane innym podmiotom poza: (i) podmiotami prowadzącymi działalność pocztową lub kurierską, (ii) PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, (iii) podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawnicze, doradztwo podatkowe lub inne usługi doradcze.
 5. Dane Kupujących nie będą przekazywane do podmiotów zlokalizowanych poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Kupującym przysługuje prawo do dostępu do ich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia – na zasadach określonych obowiązującymi przepisami. Kupujący mogą także wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego.
 7. Jeżeli Kupujący uzna, że przetwarzanie danych narusza przepisy, może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu właściwego ds. ochrony danych osobowych.
 8. Informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem lub podmiotem, do którego stosuje się przepisy o ochronie konsumentów z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: (i) http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, (ii) http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz (iii) http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 9. Kupujący będący konsumentem lub podmiotem, do którego stosuje się przepisy o ochronie konsumentów może skorzystać z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (i) stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu, (ii) wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu konsumenckiego, (iii) bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich) (iv) unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL, podając nasz adres tekturaki@tekturaki.pl

Załącznik nr 1 do regulaminu

Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy / wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy.

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas:

POSperita sp. z o.o., ul. Bokserska 71, 02-690 Warszawa, adres e-mail: tekturaki@tekturaki.pl

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Załącznik nr 2 do regulaminu

Wzór formularza odstąpienia od umowy.

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: POSperita sp. z o.o., ul. Bokserska 71, 02-690 Warszawa, e-mail: tekturaki@tekturaki.pl

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić.